• numaphon@gmail.com; info@thailawconsult.com
  • 081-759-8181, 095-874-9974

บริษัท กฎหมายและการบัญชีไทย จำกัด

มุ่งมั่นบริการด้วยความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพ โดยยึดคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

  • Why Choose Photo

    ประวัติบริษัท

    เริ่มต้นเป็นเว็บไซต์ ใช้ชื่อ www.thailawconsult.com และไปจดทะเบียนกับสภาทนายความว่า “สำนักงาน ไทยลอว์ คอนซัลต์” (Thai Law Consult) เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 หลังจากที่พี่ตุ๊กตา เป็นเนติบัณฑิต สมัยที่ 64 และจบปริญญาโท (LL.M.) กฎหมายธุรกิจ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    พี่ตุ๊กตา พยายามจะจดทะเบียนบริษัทในชื่อ “Thai Law Consult” แต่ชื่อนี้ บังเอิญไปพ้องกับชื่อที่เคยมีผู้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว จึงต้องใช้ชื่อบริษัทว่า “ไทยลอว์ เซ็นเตอร์” ให้คงความหมายเดิมหรือใกล้เคียงให้มากที่สุด แต่ในปัจจุบันใช้ชื่อว่า "บริษัท กฎหมายและการบัญชีไทย จำกัด" เพื่อขยายบริการให้ครบวงจรมากขึ้น

    จุดประสงค์แรกเริ่มคือ เผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ประชาชน และรวบรวมบทความจากรุ่นพี่เนติบัณฑิต (64) ผ่านเว็บไซต์ ThaiLawConsult.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลัก ต่อมาบทความกฎหมายเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 บทความ และมีปัญหาในการสืบค้น พี่ตุ๊กตาจึงคิดหาวิธีการค้นหาบทความให้ง่ายขึ้น จึงมาเปิดเว็บนี้ แต่ก็จะเก็บรักษาเว็บทั้งสองไว้เป็นคู่ขนาน

บริการของเรา

บันทึกข้อมูลที่นี่ กรุณาบันทึกข้อมูลที่นี่ บันทึกข้อมูลที่นี่ กรุณาบันทีกข้อมูลที่นี่

ให้คำปรึกษา/คำแนะนำ

ให้คำปรึกษา/คำแนะนำทางกฎหมายและคดีความทุกประเภท

แก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

บริหารคดี

บริหารคดี, ดำเนินคดี, ว่าความคดี ทุกประเภทในศาลทั่วราชอาณาจักรไทย

บริการตรวจสอบเอกสาร

ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม

ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ เพื่อระงับข้อพิพาทกรณีต่างๆ

ติดตามหนี้สิน

รับดำเนินการติดตามหนี้สิน และสืบทรัพย์ ที่มีการบังคับคดีแล้ว

150

จำนวนบุคลากร

1200

โครงการที่แล้วเสร็จ

800

ลูกค้าที่พึงพอใจ

1200

รางวัลที่ได้รับ

ประมวลภาพ

บันทึกข้อมูลที่นี่ กรุณาบันทึกข้อมูลที่นี่ บันทึกข้อมูลที่นี่ กรุณาบันทีกข้อมูลที่นี่

Photo Caption 1

Photo Caption 2

Photo Caption 3

Photo Caption 4

Photo Caption 5

Photo Caption 6

Photo Caption 7

Photo Caption 8

บทความกฎหมาย

บทความจากรุ่นพี่เนติฯ

บันทึกข้อมูลที่นี่ กรุณาบันทึกข้อมูลที่นี่ บันทึกข้อมูลที่นี่ กรุณาบันทีกข้อมูลที่นี่